Super Lân Canxi Magie
Phân Trung Vi Lượng - Super Lân Canxi Magie - Dạng Viên/Bột

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Hàm lượng lân (ts)                            16%

- Calcium carbonate(CaCO3)                 55%

- Magnecium carbonate(MgCO3)           10%

- Silic Oxyt (SiO2)                                5%

- Vi Lượng: Cu, Zn, Fe, Bo, Mn,... Dạng vết

   


Sản phẩm cùng loại