Phân NPK

Siêu Lúa TE 01
Khối lượng: 50kg
NPK Chuyên dùng - Siêu Lúa TE 01
Urê-Silic 31-1-1-15SiO2
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA - Urê-Silic 31-1-1-15SiO2
Siêu Lúa TE 02
Khối lượng: 50kg
NPK Chuyên Dùng - Siêu Lúa TE 02
16-16-8-13S - Một màu
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 16-16-8-13S - Một màu
20-9-20+TE
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 20-9-20+TE
16-16-8+TE
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 16-16-8+TE
25-25-5-TE
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 25-25-5+TE