Tinh Hoa Bio TH 01
Phân Hữu Cơ Tinh Hoa Bio TH 01

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Hữu cơ: 9%

- Trung lượng : CaO: 15%, MgO: 2%, SiO2:: 0.5%, S: 0,2%, A xít humic: 2,5%

- N (Đạm): 2,5%, P2O5 (Lân): 1,5%, K2O (Kali): 0,3%

- Vi Lượng: (Fe, Cu, Mn, Zn, Bo)=250ppm

- Phụ gia/Men vi sinh Trichoderma: 106 cfu/g, NAA, IAA, GA3

- N (Ñaïm): 2,5%, P2O5 (Laân): 1,5%, K2O (Kali): 0,3%
- Vi Löôïng: (Fe, Cu, Mn, Zn, Bo)=250ppm
- Phuï gia: Men vi sinh: Trichoderma: 106 cfu/g, NAA, IAA, GA3
- Trung Löôïng: CaO: 15%, MgO: 2%, SiO2:: 0.5%, S: 0,2%, A xít humic: 2,5%
- N (Ñaïm): 2,5%, P2O5 (Laân): 1,5%, K2O (Kali): 0,3%
- Vi Löôïng: (Fe, Cu, Mn, Zn, Bo)=250ppm
- Phuï gia: Men vi sinh: Trichoderma: 106 cfu/g, NAA, IAA, GA3
   


Sản phẩm cùng loại