Hóa chất

STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Ure đục Malaysia TPHCM 01/02/2016 6.300 đã có vat đ/kg
2 Ure đục Cà Mau TPHCM 01/02/2016 6.300 đã có Vat đ/kg
3 Ure TQ hạt trong TPHCM 01/02/2016 6.300 đã có Vat đ/kg
4 DAP Ả Rập TPHCM 01/02/2016 10.900 đã có Vat đ/kg
5 DAP Úc TPHCM 01/02/2016 11.100 đã có Vat đ/kg
6 DAP Korea đen TPHCM 01/02/2016 14.150 đã có Vat đ/kg
7 DAP TQ nâu công nghệ USA TPHCM 01/02/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
8 DAP TQ xanh Hồng hà 60 TPHCM 01/02/2016 10.250 đã có Vat đ/kg
9 DAP TQ xanh Tường Phong60 TPHCM 01/02/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
10 DAP TQ xanh hồng hà TA64 TPHCM 01/02/2016 11.100 đã có Vat đ/kg
11 Kali Israel trắng TPHCM 01/02/2016 7.650 đã có Vat đ/kg
12 Kali Israel hạt nhuyễn bột TPHCM 01/02/2016 7.400 đã có Vat đ/kg
13 Kali Israel hạt miểng TPHCM 01/02/2016 8.000 đã có Vat đ/kg
14 SA TQ miểng TPHCM 01/02/2016 3.700 đã có vat đ/kg
15 SA TQ Capro TPHCM 01/02/2016 3.550 đã có vat đ/kg
16 SA Nhật hiệu con hổ TPHCM 01/02/2016 3.850 đã có Vat đ/kg
17 SA TQ hiệu con hổ TPHCM 01/02/2016 3.600 đã có Vat đ/kg
18 Ure đục Malaysia TPHCM 31/01/2016 6.300 đã có vat đ/kg
19 Ure đục Cà Mau TPHCM 31/01/2016 6.300 đã có Vat đ/kg
20 Ure TQ hạt trong TPHCM 31/01/2016 6.300 đã có Vat đ/kg
21 DAP Ả Rập TPHCM 31/01/2016 10.900 đã có Vat đ/kg
22 DAP Úc TPHCM 31/01/2016 11.100 đã có Vat đ/kg
23 DAP Korea đen TPHCM 31/01/2016 14.150 đã có Vat đ/kg
24 DAP TQ nâu công nghệ USA TPHCM 31/01/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
25 DAP TQ xanh Hồng hà 60 TPHCM 31/01/2016 10.250 đã có Vat đ/kg
26 DAP TQ xanh Tường Phong60 TPHCM 31/01/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
27 DAP TQ xanh hồng hà TA64 TPHCM 31/01/2016 11.100 đã có Vat đ/kg
28 Kali Israel trắng TPHCM 31/01/2016 7.650 đã có Vat đ/kg
29 Kali Israel hạt nhuyễn bột TPHCM 31/01/2016 7.400 đã có Vat đ/kg
30 Kali Israel hạt miểng TPHCM 31/01/2016 8.000 đã có Vat đ/kg
31 SA TQ miểng TPHCM 31/01/2016 3.700 đã có vat đ/kg
32 SA TQ Capro TPHCM 31/01/2016 3.550 đã có vat đ/kg
33 SA TQ hiệu con hổ TPHCM 31/01/2016 3.600 đã có Vat đ/kg
34 SA Nhật hiệu con hổ TPHCM 31/01/2016 3.850 đã có Vat đ/kg
35 Ure TQ hạt trong TPHCM 25/01/2016 6.300 đã có Vat đ/kg
36 Ure đục Malaysia TPHCM 25/01/2016 6.300 đã có vat đ/kg
37 Ure đục Cà Mau TPHCM 25/01/2016 6.300 đã có Vat đ/kg
38 DAP Ả Rập TPHCM 25/01/2016 10.900 đã có Vat đ/kg
39 DAP Úc TPHCM 25/01/2016 11.100 đã có Vat đ/kg
40 DAP Korea đen TPHCM 25/01/2016 14.150 đã có Vat đ/kg
41 DAP TQ nâu công nghệ USA TPHCM 25/01/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
42 DAP TQ xanh Hồng hà 60 TPHCM 25/01/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
43 DAP TQ xanh Tường Phong60 TPHCM 25/01/2016 10.450 đã có Vat đ/kg
44 DAP TQ xanh hồng hà TA64 TPHCM 25/01/2016 11.100 đã có Vat đ/kg
45 Kali Israel trắng TPHCM 25/01/2016 7.650 đã có Vat đ/kg
46 Kali Israel hạt nhuyễn bột TPHCM 25/01/2016 7.400 đã có Vat đ/kg
47 Kali Israel hạt miểng TPHCM 25/01/2016 8.000 đã có Vat đ/kg
48 SA TQ miểng TPHCM 25/01/2016 3.700 đã có vat đ/kg
49 SA TQ Capro TPHCM 25/01/2016 3.550 đã có vat đ/kg
50 SA TQ hiệu con hổ TPHCM 25/01/2016 3.600 đã có Vat đ/kg